Regulamin konferencji

I. Postanowienia ogólne

1. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Komunikacja w medycynie” zwana w dalszej części Konferencją, odbywać się będzie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Organizatorami Konferencji są: Studium Komunikacji Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski, Pracownia Komunikacji w Medycynie, Collegium Medicum UMK, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej oraz Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, zwani w dalszej części Organizatorem.

2. W ramach konferencji odbędą się wykłady i warsztaty.

3. Informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.


II Uczestnictwo w Konferencji

1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

-    zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Konferencji

-        uiszczenie opłaty konferencyjnej.

4. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego pod adresem: komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl

5. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym.

6. Informacje o zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy propozycji referatów zostaną wysłane przez Organizatora pocztą elektroniczną.

7. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

9. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

III Rezygnacja z udziału w Konferencji

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.

W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji w terminie krótszym niż miesiąc opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

 

IV Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatorów, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w konferencji.

2. Wysłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie aktywnego formularza oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

4. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na zdjęciach wykonywanych przez organizatorów podczas Konferencji oraz na ich publikację na stronie internetowej organizatorów oraz w innych publikacjach organizatorów.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.