II Konferencja "Komunikacja w medycynie"

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„KOMUNIKACJA W MEDYCYNIE”

Warszawa 27-28 października 2017

Centrum Dydaktyczne WUM, Aula A

Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM

ul. Żwirki i Wigury 63, Warszawa

27.10.2017 PIĄTEK

8.00-9.00       rejestracja uczestników, Centrum Dydaktyczne WUM

9.00-9.30       otwarcie konferencji, Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM

wręczenie nagród laureatom konkursu „Dialog na zdrowie – znaczenie komunikacji w procesie leczenia”

9.30-11.30     Wykłady plenarne: Oblicza nadziei w medycynie, Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM

                        Prowadzący: dr hab. Tomasz Dangel, prof. Tomasz Pasierski

               9.30        prof. Zbigniew Szawarski (UW), O dobrej i złej nadziei        

               9.50        dr Jerzy Jarosz (Fundacja Hospicjum Onkologiczne), Komunikacja w opiece paliatywnej        

               10.10     dr Tomasz Dzierżanowski (ŁUM), Przywilej terapeutyczny

               10.30     prof. Piotr Zaborowski (WM Uczelnia Łazarskiego), Komunikacja… i co dalej?

                10.50     dr Katarzyna Jankowska (CM UMK), Ocalić nadzieję

                 11.05     dyskusja

11.30-12.00   przerwa kawowa

12.00-13.30   Wykłady plenarne: Interdyscyplinarność w komunikacji medycznej, Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM

                        Prowadzący: prof. Andrzej Górski, prof. Zbigniew Szawarski

                12.00    prof. Joanna Jurewicz (UW), Wykorzystanie badań kognitywnych w analizie komunikacji lekarz – pacjent

                12.20     dr Tomasz Komendziński (UMK), Komunikacja w medycynie w interdyscyplinarnej perspektywie kognitywistyki

                12.40     mgr Zbigniew Kowalski (Komunikacja z pacjentem.pl), Nowoczesne metody motywowania pacjentów do przestrzegania zaleceń terapeutycznych

                13.00     dyskusja

 

13.30-14.30   obiad i sesja plakatowa, Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM

dr Agnieszka Olchowska-Kotala (UM we Wrocławiu), Komunikowanie o ryzyku terapii: rola ram czasowych

Joanna Zapała (Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, Poznań), Triada komunikacyjna PSYCHE SOMA POLIS we wsparciu pacjentów onkologicznych i ich bliskich

mgr Adam Dombrowski, mgr Dorota Dyksik (UWr), Nie krępuj się, zerwij z milczeniem – rak prostaty w reklamie społecznej

dr Sebastian Zdończyk (Akademia Pomorska), Komunikacja lekarz – pacjentka w kontekście zdrowia seksualnego

mgr Lucyna Iwanow (WUM), Wybrane kompetencje społeczne a postawy wobec kształcenia umiejętności komunikacyjnych w grupie zawodowej położnych

dr Małgorzata Sokół (Uniwersytet Szczeciński), Komunikacja medyczna w mediach społecznościowych: blog medyczny jako narzędzie popularyzacji wiedzy

dr Mirosława Adamus, dr Mariusz Jaworski, dr Joanna Chylińska (WUM), Wymiary kontaktu terapeutycznego – oczekiwania pacjentów w wieku 50+ i ich zaspokojenie w czasie wizyty lekarskiej

mgr Iwona Kiersnowska, mgr Paulina Gdańska, prof. Piotr Węgrzyn (WUM), Komunikacja między położną i psychologiem jako ważny element opieki okołoporodowej w Szpitalu Klinicznym

dr Joanna Milanowska i zespół (UM w Lublinie), Poziom inteligencji emocjonalnej u studentów kierunków medycznych w Lublinie

14:30-16:00  I sesja: Wspólne podejmowanie decyzji medycznych, s. 119 CBI

                        Prowadzący: prof. Jerzy Majkowski, prof. Zbigniew Czernicki

                14.30     prof. Tomasz Pasierski (WUM), Jak przekazać niepewność

                14.50     dr Katarzyna Jankowska (CM UMK), Współudział pacjenta w podejmowaniu decyzji medycznych w onkohematologii dziecięcej

                15.10     prof. Piotr Szymański (WUM), Wspólne podejmowanie decyzji w kardiologii

                15:30     dyskusja

14:30-16:00  II sesja: Komunikacja z pacjentem niedosłyszącym, z zaburzeniami mowy i rozwoju, s. 124 CBI

                        Prowadzący: prof. Tadeusz Parnowski, dr Marta Chojnacka-Kuraś

                14.30     dr Aleksandra Kalata-Zawłocka (UW), mgr Magda Schromová (UW), Przychodzi głuchy do lekarza, a lekarz: po co panu ten tłumacz?

                14.45     dr hab. Olga Jauer-Niworowska (UW), mgr Anna Lis (UW), Trudności w komunikacji werbalnej pacjentów z dyzartrią poudarową – omówienie diagnozy i zasad terapii logopedycznej głównie w fazie ostrej udaru mózgu

                15.00     dr hab. Olga Jauer-Niworowska (UW), Trudności w komunikacji werbalnej (wykraczające poza sferę motoryczną) osób z chorobą Parkinsona bez cech otępienia

                15.15     dr Marta Kulpa (WUM), dr Urszula Ziętalewicz (WUM), prof. Krzysztof Owczarek (WUM), Komunikacja z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w gabinecie lekarskim. 2-letnie doświadczenia Zakładu Psychologii Medycznej w realizacji fakultetu na kierunku lekarskim I i II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

                15:30     dyskusja

16.00-16.30   przerwa kawowa

16.30-18.15   III sesja: Komunikacja z pacjentem w opiece paliatywnej, s. 122 CBI

                        Prowadzący: prof. Tomasz Pasierski, mgr Magdalena Horodeńska

                16.30     mgr Marta Godzik (CM UJ), Czy osoba nieuleczalnie chora powinna znać swoje rozpoznanie               i rokowania? O tym, jak rozmawiać z pacjentem i jego rodziną

                16.50     mgr Magdalena Mikulska (Puckie Hospicjum), Lekarz – podstawowe narzędzie

                17.10     mgr Marta Banout (UŚ), ”Czujesz się tak jak mówisz” – zdrowa semantyka i zdrowa nadzieja               w komunikacji z pacjentem i w profilaktyce wypalenia zawodowego

                17.30     dr Martyna Borowczyk (UM w Poznaniu), Po drugiej stronie lustra – perspektywa pacjenta kluczem do skutecznej więzi terapeutycznej

                17.50     dyskusja

16.30-18.15   IV sesja: Kompetencje społeczne i komunikacyjne w medycynie, s. 124 CBI

                        Prowadzący: prof. Andrzej Markowski, dr Kinga Sobieralska-Michalak

                16.30     dr Barbara Jacennik (WSFiZ w Warszawie), Stosowanie alternatywnych sposobów komunikacji                w opiece nad pacjentem – przegląd zagadnień

                 16.50     dr Marta Makowska (SGGW), Komunikacja przedstawiciel medyczny – lekarz

                 17.10     dr Agnieszka Piasecka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Komunikacja 3.0: rzecznik praw pacjenta jako mediator?

                 17.30     mgr Karolina Stenka, mgr Jarosław Ocalewski, prof. Paweł Izdebski (UKW w Bydgoszczy), Kształtowanie zaufania w relacji lekarz-pacjent

                 17.50     dyskusja

18.20-20.00   Warsztaty

1. mgr Zbigniew Kowalski (Komunikacja z pacjentem.pl), Trudne sytuacje w kontakcie z pacjentem, s. 106 CBI

2. dr Katarzyna Jankowska (CM UMK), Interdyscyplinarne badania nad komunikacją w opiece medycznej, s. 118 

3. dr Grzegorz Cebula (CM UJ), Komunikacja w zespole terapeutycznym, s. 126 CBI

4. dr Maciej Michalak (UKW), Rozwijanie automotywacji do zmiany stylu życia u pacjentów, s. 125 CBI

28.10.2017 SOBOTA

8.00-9.00       rejestracja uczestników, CBI WUM

9.00-11.00     V sesja: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych – perspektywa krajowa, s. 23 CBI

                        Prowadzące: dr Katarzyna Jankowska, dr Antonina Doroszewska

                9.00 dr Agata Stalmach-Przygoda, dr Łukasz Małecki, dr Stanisław Górski i zespół (CM UJ), Wpływ kursu komunikacji medycznej na kształtowanie postaw studentów

                9.20 dr Magdalena Witt i zespół (UMP), Nauczanie komunikacji studentów różnych kierunków podczas zajęć interdyscyplinarnych w Centrum Symulacji Medycznej       

                9.35 dr Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (UAM), dr Magdalena Zabielska (UAM), Komunikacja lekarz – pacjent: krytyczna analiza materiałów dydaktycznych / instruktażowych

                9.50 dr Dorota Włodarczyk (WUM), dr Magdalena Łazarewicz (WUM), Techniki to nie wszystko! Nauczanie komunikacji lekarz-pacjent w oparciu o całościowe rozumienia pacjenta

                10.05 dr Stanisław Górski, dr Agata Stalmach-Przygoda, mgr Łukasz Małecki i zespół (CM UJ), Pacjenci symulowani w nauczaniu komunikacji – doświadczenia z lat 2014-2017 w Collegium Medicum UJ

                10.20 dr Iwona Wieżel, mgr Magdalena Horodeńska, lek. med. Ewa Domańska-Glonek (UM Lublin), Medycyna narracyjna w edukacji medycznej

                10.35 dr Piotr Daniluk (TUW PZU), Program pod patronatem Ministra Zdrowia RP – wsparcie w zakresie szkoleń komunikacji interpersonalnej udzielane podmiotom leczniczym przez Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

                10.50  dyskusja

9.00-11.00     VI sesja: Komunikowanie się z pacjentem w sytuacjach codziennych i problemowych, s. 128 CBI

                        Prowadzący: dr Kinga Sobieralska-Michalak

                9.00  dr Magdalena Bujnowska-Fedak (UM Wrocław), Choroba a dolegliwość. Model postępowania lekarskiego ukierunkowany na pacjenta

                9.15 mgr Magdalena Lewandowska (CM UMK, CKK), Co pacjent rozumie? O health literacy w komunikacji lekarza z pacjentem

                9.30  lek. med. Krzysztof Ostaszewski (red. naczelny BML), Będąc młodym lekarzem… – rozterki medyka u progu kariery

                9.45  mgr Magdalena Horodeńska (UM Lublin), dr Anna Ratajska (UKW Bydgoszcz, Klinika Kardiologii Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela), Co z tymi emocjami? Komunikowanie się w emocjach

                10.00  dr Maria Dubielecka (WUM), Mój pacjent boi się dentysty. Jak z nim rozmawiać?

                10.15  lek. med. Agnieszka Nowakowska-Arendt (CM UMK, K-PCP Bydgoszcz), To znowu ja: Twój rak. Trudne rozmowy o wznowie choroby

                10.30  dr Agnieszka Wójcik (AWF Warszawa), Moje życie się kończy… Komunikowanie się fizjoterapeuty z pacjentem u kresu życia

9.00-11.00     Sesja studencka z konkursem na najlepsze wystąpienie, s. 126 CBI

                      Prowadzący: dr Barbara Jacennik, prof. Tomasz Pasierski, Anna Gumienny

Łucja Zielińska (UM w Poznaniu), Znaczenie edukacji interprofesjonalnej w kształtowaniu zasad komunikacji w zespole

Oliwia Kowalczyk (UKW w Bydgoszczy), O nauczaniu języka specjalistycznego z wykorzystaniem narzędzi IT na poziomie uniwersyteckim

Kamila Kuplowska (UM w Poznaniu), Nauczanie komunikacji na kierunku lekarsko-dentystycznym - badanie pilotażowe

Adrianna Chruścińska (WUM), Agresywny pacjent. Metody komunikacji

Paweł Koczkodaj (WUM), Edukacja na temat czynników ryzyka w raku sutka wśród kobiet w wieku około-              i pomenopauzalnym 45+

11.00-11.30   przerwa kawowa

11.30-13.30   Wykłady plenarne: Holistyczna opieka nad pacjentem, aula A Centrum Dydaktaczne WUM, ul. Trojdena 2a

                Prowadzący: ks. prof. Wiesław Przyczyna, prof. Tomasz Pasierski

                11.30 prof. Elizabeth Rider (Uniwersytet Harwarda), Compassion and Care in Medicine: Strengthening Values and Communication

                12.30 prof. Jarosław Barański (UM Wrocław), Komunikowanie się z pacjentem w podeszłym wieku                – aspekty nie tylko etyczne

                12.50 prof. Jan Tatoń (WUM), Komunikacja lekarza z pacjentem budująca terapeutyczną motywację                    w chorobach przewlekłych – na przykładzie cukrzycy

                13.10 dyskusja

13.30-14.30   obiad

14.30-15.30   VII sesja: Zdrowa rozmowa z pacjentem, s. 128 CBI

                 Prowadzący: prof. Jarosław Barański, dr Barbara Jacennik

                 14.30     Izabella Dessoulavy-Gładysz (Roche Polska), Jak zachęcić pacjenta do otwartej rozmowy z lekarzem? Doświadczenia z ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „RZS Porozmawiajmy”

                 14.45    dr Aleksandra Rosiek-Kryszewska (CM UMK), Aspekty rozmowy z pacjentem: oczekiwane efekty kontaktu, następstwa, konsekwencje

                 15.00     dr Urszula Okulska-Łukawska (UW), Komunikowanie (trudnych) informacji o chorobie jako element dialogu społecznego w relacjach lekarz-pacjent/rodzina pacjenta

                 15:15     dyskusja

 14.30-15.30   VIII sesja: Rozmowa z pacjentem o seksualności, s. 126 CBI

                 Prowadzący: dr Urszula Tataj-Puzyna

                14.30  dr Sebastian Zdończyk (Akademia Pomorska), Komunikacja personelu terapeutycznego z pacjentką z rakiem piersi w aspekcie seksualności

                14.50 dr Tomasz Krasuski (WUM), dr Mariusz Jaworski (WUM), Subiektywna ocena własnych umiejętności studentów medycyny w kontekście porozumiewania się z pacjentem na temat jego życia seksualnego

                15.10 dyskusja

14.30-15.30   IX sesja: Kształcenie kompetencji komunikcyjnych – perspektywa zagraniczna, s. 23 CBI

                Prowadzący: prof. Krzysztof Owczarek, dr Anna Ratajska 

                14.30 dr Magdalena Witt (UM Poznań), dr Aleksandra Bojarska (University Hospital of South Manchester), Symulowani pacjenci w nauczaniu komunikacji studentów medycyny. Spojrzenie na wzorzec stosowany w Wielkiej Brytanii

                14.50 dr Joanna Chylińska (WUM), dr Magdalena Łazarewicz (WUM), Miejsce komunikacji w nauczaniu psychologii studentów English Division na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – specyficzne wyzwania.

                15.10 dyskusja

15.30-15.45   przerwa kawowa

15.45-17.45   X sesja: Komunikacja medyczna z perspektywy filologicznej, s. 128 CBI

                               Prowadząca: dr Marta Chojnacka-Kuraś

                15.45     prof. Barbara Walkiewicz (UAM), Dyskursywne uwarunkowania błędów w przekładzie tekstów medycznych

                16.05     dr Beata Szpingier (UAM), Semantyczne i semiotyczne aspekty komunikacji w medycynie    

                16.25     prof. Piotr Kładoczny (AJP w Gorzowie Wlkp), Szpital z punktu widzenia chorego – pomyłki i gry językowe pacjentów w nazywaniu chorób i realiów hospitalizacji

                16.45     mgr Anna Dyda (UP w Krakowie), Analiza zrozumiałości ulotek medycznych według indeksu czytelności Walerego Pisarka oraz indeksu mgły Roberta Gunninga

               17.05     dyskusja

               

 15.45-17.45    XI sesja: Komunikacja z pacjentem w praktyce klinicznej, s. 8 CBI

                        Prowadzący: prof. Jan Tatoń

            15.45     dr Barbara Baranowska (WUM), NVC porozumienie bez przemocy. Jak wykorzystać empatyczną komunikację na sali porodowej

                16.05     mgr Maria Libura (Uczelnia Łazarskiego), dr Katarzyna Jankowska (CM UMK), Trudna wiadomość. Jak przekazywana jest informacja o chorobie genetycznej dziecka rodzicom w Polsce?

                16.25     mgr Magdalena Shafie (Szpital Bielański), Psycholog niezbędny w SOR, czyli komunikacja interwencyjna w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

                16.45     mgr Marta Kotomska (WUM), mgr Aldona Michalak (WUM), Komunikacja i opieka okołooperacyjna nad pacjentem w podeszłym wieku

                17.05     dyskusja

17.30-17.45   zamknięcie konferencji, s. 8 CBI

18.00-19:30   Warsztaty 

1. mgr Łukasz Małecki (CM UJ), dr Agata Stalmach-Przygoda (CM UJ), Aleksandra Zborowska (PS), Nauczanie komunikacji medycznej przez doświadczenie. Zajęcia z udziałem Symulowanego Pacjenta, s. 122 CBI

2. dr Stanisław Górski (CM UJ), Nauczanie wywiadu lekarskiego: perspektywa biomedyczna, perspektywa pacjenta, stosowanie technik komunikacyjnych, s.106 CBI

3. mgr Edyta Palka (CM UMK w Bydgoszczy) Przekazywanie niepomyślnych wiadomości w medycynie, s. 118 CBI

4. mgr Joanna Wojasiewicz (EACH Poland Network), Coaching grupowy. Kim chcę być jako lekarz? Komunikowanie się z samym sobą i z innymi, s. 125 CBI